كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران     
    
دفتر مرکزي:خیابان شهید دستگردی،کوی تخارستان،شماره 17 کد پستی:1918781185 تلفن: 2221071(9821+) ، 22229543(9821+) فکس:22276487(9821+)
گارگاه سيمره: استان يلام-شهرستان دره شهر-كيلومتر 40 جاده دره شهر